مشکلات آبادان که فقط این ها نیستند

من فقط به عنوان یک آبادانی دارم دلسوزی می کنم

که چراشهر ابادن با یاد دفاع مقدس و با این نفت عظیم که دارد چرا مسئولان کاری نمی کنند

بابا .با رنگ کردن جدول های خیابان در روزهای عید کاری درست نمی شود باید فکر اساسی شود

پس این همه بودجه کجا می رود

برچسب ها :
ابادان ,  مشکلات ابادان ,  ابادان شهری... ,  چرامسئولان... ,  شهرشهدا ,